NIEUW HCOPortal detailpagina Onderzoek rekenen en dyscalculieBij het HCO komen er regelmatig vragen binnen van ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van vaardigheden in rekenen bij hun kind. Wat is de eerste stap die je kunt ondernemen? Hoe weet je of er misschien sprake is van dyscalculie? Graag geven wij verheldering.

Een rekenprobleem of dyscalculie?

Niet bij elk kind dat moeite heeft met lezen is er sprake van dyslexie. Hetzelfde geldt voor rekenproblemen. Er is sprake van dyscalculie, als het gaat om een 

 • ernstig rekenwiskunde probleem dat hardnekkig blijft,
 • ondanks dat er hulp is geboden door een deskundig persoon
 • op het specifieke probleem van het kind.

Dyscalculie is een leerstoornis die niet wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren (zoals onvoldoende onderwijs) of andere belemmerende factoren in het kind zelf (zoals aandacht-/concentratieproblemen, een lagere intelligentie).
Dat betekent dat de diagnose ´dyscalculie´ alleen kan worden vastgesteld, als deze factoren geen rol spelen bij de rekenproblemen van een leerling. Om dit te achterhalen is het nodig dat een kind eerst intensieve, gespecialiseerde begeleiding krijgt op rekengebied.

De HCO werkwijze bij rekenproblemen en dyscalculieonderzoek stap voor stap

Leren rekenen op school
Wanneer een kind naar school gaat, komt het in aanraking met rekenen. Dat begint al in de kleutergroepen. Een kind krijgt op school rekenlessen van de leerkracht (met een methode). Wanneer blijkt dat een kind meer moeite heeft met deze lessen, kan de leerkracht verlengde instructie geven in de klas. Soms is dit voldoende. Voor sommige kinderen is dit helaas niet voldoende (na minimaal 6 maanden) en worden de rekenproblemen groter of complexer. Het kind heeft dan intensievere hulp nodig.

Intensieve hulp 
Om passende hulp te kunnen bieden is het eerst nodig om beter te weten wat de rekenmoeilijkheden van het kind zijn en waar een kind juist gevoelig voor is. Wij raden daarom altijd aan om een reken diagnostisch onderzoek uit te voeren, door bijvoorbeeld een leerkracht- remedial teacher of intern begeleider die gespecialiseerd is in rekenen. Deze hulp is intensiever dan de verlengde instructie. Denk al snel aan één uur per week, verspreid over de week. Ouders kunnen met school in overleg, over de vorm en over wat haalbaar en mogelijk is binnen school en eventueel buiten school. De hulp wordt beschreven in handelingsplannen (hulpplannen). Als na 6 maanden blijkt dat deze hulp niet genoeg is, kan het kind aangemeld worden voor een specialistischer rekenonderzoek bij het HCO.

Rekenonderzoek
Dit rekenonderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog en/of psycholoog, gespecialiseerd in rekenproblemen en dyscalculie . In het onderzoek bekijken wij precies hoe het kind rekent, waar moeilijkheden liggen en wat kan helpen. Na dit rekenonderzoek is het nog niet mogelijk om een dyscalculieverklaring uit te schrijven. Rekenproblemen zijn vaak complex en misschien gaat het kind vooruit met extra hulp die nog specialistischer is gericht op wat het nodig heeft. Het onderzoek resulteert in een verslag met advies voor de verdere hulp.

Intensieve hulp na het rekenonderzoek
Met de adviezen die uit het rekenonderzoek zijn gekomen, wordt weer minimaal een half jaar intensieve hulp geboden aan uw kind (beschreven in een handelingsplan). Deze hulp zal ook minimaal één uur per week, verspreid over de week, gegeven moeten worden. De hulp moet heel specifiek gericht zijn op de onderwijsbehoeften van dit kind. Als blijkt dat het kind ook na deze hulp na een half jaar nauwelijks vooruitgang boekt op rekengebied, kan er een vervolgonderzoek naar dyscalculie komen.

Dyscalculieonderzoek
In het vervolgonderzoek brengen we de vooruitgang die uw kind heeft laten zien ten opzichte van het vorige rekenonderzoek in kaart. Ook kijken we naar de hulp die de afgelopen periode is gegeven. Als uit het vervolgonderzoek naar voren komt dat er te weinig vooruitgang bij uw kind wordt gezien én er geen andere verklaringen zijn voor de rekenproblemen, geeft de onderzoeker een dyscalculieverklaring af.

Dyscalculieverklaring

 

In een dyscalculieverklaring staat welke hulp en voorzieningen de deskundige adviseert. Een dyscalculieverklaring mag alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige. Een dyscalculieverklaring kan een leerling recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens.
Kijk voor meer informatie hierover op de website van Balans > Dyscalculieverklaring

Kosten van rekenonderzoek en begeleiding

Onderzoek naar rekenproblemen en intensieve begeleiding voor rekenen worden niet vergoed door de gemeente of de zorgverzekering. Wat dat betreft is de situatie bij dyscalculie anders dan bij dyslexie. Ouders en school kunnen met elkaar in overleg over de kosten voor onderzoek en begeleiding.

Aanmelding voor rekenonderzoek

Bij een aanvraag voor een extern diagnostisch rekenonderzoek leveren school en ouders de volgende documenten aan: 

 • Regulier aanvraagformulier individueel onderzoek
 • Vragenlijst bij een dyscalculietraject voor school;
 • Alle (sub)groepsplannen rekenen die betrekking hebben op het aangemelde kind;
 • De verslagen van de intern rekendiagnostische onderzoeken;
 • Alle handelingsplannen rekenen inclusief evaluatie;
 • De eindevaluatie van het effect van de geboden begeleiding met daarbij de argumentatie van stagnatie van de rekenontwikkeling; 
 • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van alle vakken;
 • Overzicht van de drie laatst gemaakte methode gebonden toetsen.

Download het aanvraagformulier individueel onderzoek

Protocol ERWD

 Sinds 2011 is het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie beschikbaar. Dit protocol is geschikt om tot optimale afstemming voor kinderen met rekenproblemen te komen. De HCO werkwijze dyscalculieonderzoek sluit aan bij dit protocol. Download hier de uitgebreide HCO werkwijze dyscalculieonderzoek .

 

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies