Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en met evenveel gemak lezen en schrijven. Als een leerling na langdurige en intensieve oefening en begeleiding niet voldoende vooruit gaat met lezen en schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen kinderen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken.

Dyslexie ONL-HCOEen gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog kan met specifiek onderzoek vaststellen of het om dyslexie of een ander leesprobleem gaat. In sommige gevallen wordt onderzoek en behandeling vergoed door de gemeente. Hiervoor heeft het HCO zich aangesloten bij Onderwijszorg Nederland, een coöperatie van 22 onderwijsadviesbureaus.

 

Voor zowel onderzoek als behandeling hebben wij momenteel geen wachtlijsten.

Wel of niet vergoed

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten zorgplicht voor alle vormen van jeugdhulp. Onder bepaalde voorwaarden geeft uw gemeente toestemming voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie en vergoedt zij de kosten hiervoor. De kosten voor dyslexieonderzoek en diagnose worden vergoed als:

 • het kind basisonderwijs volgt en minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar is;
 • de school eerst minstens twee periodes van zes maanden (drie keer per week 20 minuten) extra hulp heeft geboden;
 • het kind met lezen E-scores blijft halen. Het mogen ook lage D-scores zijn, maar dan moeten de spellingresultaten van uw kind E-scores zijn;
 • het kind geen andere beperkingen heeft die nadelig kunnen zijn bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Om ook de kosten van de behandeling vergoed te krijgen, moet ernstige enkelvoudige dyslexie zijn vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Aanmelding en formulieren vergoede diagnostiek en behandeling dyslexie

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind voor nader onderzoek. De school draagt zorg voor het leveren van een leerlingdossier. Overleg daarom met school over de aanmelding.

Download hier Leerlingdossier en Aanmeldingsformulier voor ouders*

* Beide ouders ondertekenen het formulier. Als dit niet mogelijk is, adviseren wij u een opmerking op het aanmeldformulier te plaatsen. Dit voorkomt vertraging in de aanmeldingsprocedure en pijnlijke situaties.

Voor aanmelding beoordeelt onze afdeling ONL-administratie het dossier op de volgende documenten:

 • Aanmeldingsformulieren
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem

U kunt deze documenten opsturen naar:

HCO 
t.a.v. ONL Dyslexie 
Postbus 53509 
2505 AM Den Haag

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Procedure ONL dyslexie onderzoek. Heeft u een aanvullende vraag? Neem telefonisch contact met ons op via T: 070-448 28 98 (Bente Slootjes) of E: onl@hco.nl.

Intake, onderzoek en afspraak na afloop

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek, vindt een intakegesprek met de ouder(s) plaats. Het onderzoek zelf bestaat uit:


 • een diagnostisch onderzoek naar spelling en lezen;

 • een intelligentieonderzoek.

Het intakegesprek en het intelligentieonderzoek plannen wij direct na elkaar.

Na afloop van het onderzoek maken wij een afspraak met de school en met u om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. Tijdens dat gesprek ontvangt u ook een schriftelijk verslag van de resultaten. Als het onderzoek aantoont dat er sprake is van dyslexie, verstrekt het HCO een dyslexieverklaring. Op basis van deze verklaring kunnen er op school speciale maatregelen worden genomen. Een leerling krijgt dan bijvoorbeeld voor sommige opdrachten meer tijd. 

Behandeling van dyslexie

 

Tot nog toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost. Wel kunnen kinderen met intensieve extra begeleiding vaak een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereiken. Als er ernstige enkelvoudige dyslexie is vastgesteld komt uw kind in aanmerking voor behandeling. De duur van de dyslexiebehandeling hangt af van de ernst. Maar ook van de inzet van het kind en u als ouder(s).

 • Een traject varieert meestal tussen de één en anderhalf jaar, waarbij een dyslexiespecialist met het kind wekelijks zo’n drie kwartier aan de slag gaat.
 • Daarnaast is een voorwaarde dat u met uw kind thuis extra oefeningen doet. 
 • Het HCO informeert ouder(s) en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij tussentijdse evaluatiegesprekken.
 • Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van symbolen en steunkaarten om kinderen de letters en spellingregels te leren.
 • De behandeling, waarbij we o.a. werken met software van Pelle (Pelle helpt), vindt plaats in de buurt van de school of op de school van het kind.

Dyslexie gaat nooit over. Maar de behandeling bij kinderen heeft zeker een positief effect op hun lees- en spellingvaardigheid. De behandelaar betrekt de ouder(s) en de school intensief bij de behandeling. Zowel bij lezen als bij spellen streven we naar één jaar vooruitgang ten opzichte van de start van de behandeling. Uw kind herkent letters, woorden en klanken en het begrijpt wat er in de tekst staat. Bovendien weet het hoe het moet omgaan met de beperking. Uw kind durft dyslexie op school bespreekbaar te maken en leerkrachten te vragen daarbij te helpen. Al met al groeit het zelfvertrouwen en neemt het leesplezier toe. Het vergroot de mogelijkheden en kansen tijdens de verdere schoolcarrière en in hun latere loopbaan.

Overnemen van de diagnose dyslexie voor behandeling bij HCO/ONL

Regelmatig krijgen wij bij het HCO van scholen en ouders de vraag of wij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie en de indicatie voor behandeling kunnen overnemen. Er is dan onderzoek gedaan door een andere praktijk dan het HCO/ONL. Dit is alleen mogelijk, als er is voldaan aan een aantal voorwaarden. Download hier de Voorwaarden voor het overnemen van diagnose dyslexie voor behandeling bij HCO/ONL.
Om de kosten van de behandeling vergoed te krijgen, moet ernstige enkelvoudige dyslexie zijn vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Dyslexieonderzoek bekostigd door school of ouders

 Als er geen sprake is van ernstige dyslexie of om andere redenen een leerling niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, worden de kosten voor het onderzoek niet vergoed. In sommige gevallen kan de school de kosten van het onderzoek voor haar rekening nemen (regulier onderzoek). Anders komen de kosten voor de rekening van ouders/verzorgers (particulier onderzoek). Neem voor meer informatie contact op met Hanna Stoutjesdijk

Kwaliteit gegarandeerd


 Het HCO beschikt over het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit is toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dit keurmerk garandeert dat het HCO voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.

keurmerk dyslexie

Hulpmiddelen voor dyslectische kinderen

Wij kunnen u ook adviseren over handige hulpmiddelen voor kinderen met leesproblemen of dyslexie, bijvoorbeeld allerlei ICT tools. Informatie over dyslexiehulpmiddelen zoals Sprint, Kurzweil, Daisy-speler kunt u vinden op de website www.lexima.nl. Maar welke ondersteuningssoftware is er precies beschikbaar? En hoe kunnen leerkrachten, ouders en leerlingen deze het beste gebruiken in de dagelijkse praktijk? Neem voor dit soort vragen contact op met een van onze dyslexie experts.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het HCO. Wij verzoeken u deze ontevredenheid niet op te kroppen, maar ons kenbaar te maken. Dat kan rechtstreeks via de medewerker met wie u te maken heeft. Wij proberen graag in onderling overleg een oplossing te vinden. Mocht u er op deze manier samen niet uitkomen, verwijzen wij u naar de volgende mogelijkheden: 

Voor vragen en contact

 • Neem contact op met Bente Slootjes. Zij is het eerst aanspreekpunt voor de vergoede dyslexiezorg (ONL) en kan u eventueel in contact brengen met een van onze gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen.
 • Of bel met het algemene nummer 070-448 28 28 of mail ons via .
sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies